On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Събота, 06/06/2020     e-mail: videlinabg@abv.bg
За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ
В поредно писмо до Попов ПОТЪРПЕВШИТЕ от планираното второ „Лимонче“ НАСТОЯВАТ за ОТМЯНА на решението за поставянето му В поредно писмо до Попов ПОТЪРПЕВШИТЕ от планираното второ „Лимонче“ НАСТОЯВАТ за ОТМЯНА на решението за поставянето му В поредно писмо до Попов ПОТЪРПЕВШИТЕ от планираното второ „Лимонче“ НАСТОЯВАТ за ОТМЯНА на решението за поставянето му В поредно писмо до Попов ПОТЪРПЕВШИТЕ от планираното второ „Лимонче“ НАСТОЯВАТ за ОТМЯНА на решението за поставянето му В поредно писмо до Попов ПОТЪРПЕВШИТЕ от планираното второ „Лимонче“ НАСТОЯВАТ за ОТМЯНА на решението за поставянето му В поредно писмо до Попов ПОТЪРПЕВШИТЕ от планираното второ „Лимонче“ НАСТОЯВАТ за ОТМЯНА на решението за поставянето му В поредно писмо до Попов ПОТЪРПЕВШИТЕ от планираното второ „Лимонче“ НАСТОЯВАТ за ОТМЯНА на решението за поставянето му В поредно писмо до Попов ПОТЪРПЕВШИТЕ от планираното второ „Лимонче“ НАСТОЯВАТ за ОТМЯНА на решението за поставянето му В поредно писмо до Попов ПОТЪРПЕВШИТЕ от планираното второ „Лимонче“ НАСТОЯВАТ за ОТМЯНА на решението за поставянето му

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
13:40:55 - 16/04/2019
Остава да се надяваме, че вече изграденото НЯКОГА съоръжение ще бъде ползвано дълги години и със здраве от БЛАГОДАРНИТЕ пазарджиклии!!!
След като Община Пазарджик уведоми официално медиите със свое становище от миналия петък, че текст от разрешителното за ползване на воден обект спира строителството на пешеходния мост между парк-остров „Свобода“ и Зона на здравето в Пазарджик, „Виделина“ изпрати по ЗДОИ питане до Басейнова дирекция – Пловдив, която е издала въпросното разрешително. За да няма спекулации, публикуваме изцяло отговора:
„ДО
Г-Н ВАЛЕНТИН НЕНКОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
В. ВИДЕЛИНА
ГР. ПАЗАРДЖИК
Относно: Питане във връзка със забраната за извършване на строителни дейности в р. Марица (обект: Пешеходен мост на р. Марица между „Зоната на здравето" и Парк остров „Свобода").
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕНКОВ,
Във връзка с Ваше писмо с наш вх.№ РД-30-141/12.04.2019 г., Ви уведомявам за следното:
За инвестиционното намерение „Изграждане на пешеходен мост между „Зоната на здравето“ и Парк остров „Свобода“ е издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 32170638/02.07.2018г. от Директора на БДИБР със срок на действие - до 02.07.2021 г.
В частта „Приложение" към разрешителното, съдържащо условията които титулярът е длъжен да спазва е вписано условието:
„Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (01.04. до 30.06 включително)“
- Във връзка с първата част от запитването „съществува ли документ, с който се спира изграждането на моста, издаден от БДИБР – Пловдив“, Ви уведомяваме, че документ за спиране изграждането на пешеходния мост не е издаван от Директора на ВДИБР.
- Във връзка с втората част от запитването „Текстът в разрешителното относно разрешения режим на ползване означава ли спиране на строителството . В случай че това не е така, какви ограничения се налагат с него?", Ви уведомяваме за следното:
Самият текст на условието съдържа точно указание какви са ограниченията при извършване на дейностите - забранени са дейностите във водното течение в указания период.
Съгласно §1, ал.1, т.25 от Закона за водите „ползване на воден обект е всяка дейност, която, без да е свързана с отнемане на водите му, притежава потенциал за въздействие върху режима на водите".
В случая строителните дейности, които имат потенциал за въздействие върху режима на водите и влизат в обхвата на това определение, са всички работи, които ще се извършват във водното течение и крайбрежните заливаеми ивици: отбиване на водите, иземване за почистване до здрава основа под фундаментите и изграждане на долното строене на моста.
За всички дейности извън водното течение горепосочените забрани не са относими.
Въведените забрани са фиксирани в периода 01.04 - 30.06 във връзка с изискването на Наредбата за ползване на повърхностните води, но в ежегодно издаваната Заповед на Министъра на МЗХ периода се прецизира за всяка година, което дава възможност при поискване периода на ограничението да бъде променен със съответната процедура за изменение на административния акт.
Оставаме на разположение за допълнителни коментари и уточнения.“
---
От отговора на Басейнова дирекция – Пловдив, става ясно, че действително има някои ограничения за строителя, които касаят единствено течението на р. Марица, но по информация на строителя от 27 март, дадена на пазарджишка медия, пилотите вече са набити. Пораждат се и доста въпроси:
1. Община Пазарджик е получила разрешителното още през м. юли 2018 г. и е била напълно наясно за ограниченията в периода 01.04 – 30.06, които до голяма степен обезсмислят 40-дневния срок за изграждане на моста, с който „Еко Хидро - 90“ печели обществената поръчка. Въпреки това процедурата не е отменена и продължава да се изпълнява.
2. Договорът между Общината и „Еко Хидро - 90“ е сключен на 7 януари 2019 г. и поражда незабавно действие. Вместо обаче възложителят да ускори максимално процедурите, за да даде фронт на изпълнителя да строи и докаже възможностите си се случва следното:
- Строителното разрешение е издадено месец и една седмица след сключване на договора или на 15.02.2019 г. И това при положение, че дружеството е поело ангажимент да изготви техническия проект за два дни?
- Въпреки че то влиза в сила в 15-дневен срок, протоколът за откриване на строителна площадка е факт едва на 25.03.2019 г., или само 5 дни преди влизане в сила на ограниченията за работа в коритото на реката.
- Само 2 дни по-късно, на 27 март т. г. от „Еко Хидро - 90“ се хвалят пред Телемедия, че първият етап от строителството е приключен, тъй като пилотите, върху които ще стъпи мостовото съоръжение, вече са готови???
- Въпреки че от 1 април уж влизат в сила ограниченията за работа във водните течения, служители на изпълнителя работят точно в него, което се вижда от снимките, направено от „Виделина“ на 15 април, а според очевидци такава е била картинката и в предишните дни.
От всичко, публикувано до момента по темата за моста, за всеки непредубеден читател е ясно, че доста неща не са наред – от процедурата за избор на изпълнител до извършването на самите строителни работи. Остава да се надяваме, че вече изграденото някога съоръжение ще бъде ползвано дълги години и със здраве от благодарните пазарджиклии!!!
Прочетена 66925 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg