On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Неделя, 21/04/2024     e-mail: videlinabg@abv.bg
Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“ Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“ Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“ Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“ Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“ Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“ Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“ Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“ Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“
НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
13:19:24 - 24/02/2024
На предстоящото редовно заседание на ОбС – Пазарджик този четвъртък, 29 февруари, кметът Петър Куленски ще предложи нова структура, като общата численост на общинската администрация ще се увеличи от 276 щатни бройки на 277 щатни бройки или с 1 щатна бройка. Това става ясно от публикувания дневен ред на заседанието на страницата на Общинския съвет.
В досега приетата структура на Общинска администрация - Пазарджик е определен само един заместник - кмет, който да подпомага кмета при осъществяване на неговите правомощия. Предвид спецификата на различните ресори и осъществяване на дейности в различни области е целесъобразно да се предвиди при осъществяване на дейността си кметът на общината да се подпомага от още трима зам.-кметове, се казва в предложението на Куленски.
Увеличението на числеността с една щатна бройка е предвидена за позицията „главен архитект“. Съгласно чл.5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ в общинската администрация се назначава главен архитект по трудово или служебно правоотношение, който да ръководи, координира и контролира дейностите по устройствено планиране, проектиране и строителството в съответната община. Към настоящия момент директорът на Дирекция “Архитектурно и териториално устройство” съвместява и функциите на „главен архитект“, което не е целесъобразно предвид отговорностите и обема на предвидените за извършване дейности, смята Куленски, а това поставяло под риск стабилитета на издаваните от главния архитект административни актове.
По-нататък в предложението на Петър Куленски се казва, че при осъществяване на дейността си кметът на общината ще се подпомага от четирима зам.-кметове със следните ресори и функции:
1. Зам.-кмет по “Европейски фондове, програми и проекти” - организира, планира, координира и контролира работата на общинската администрация, свързана с разработване, кандидатстване и управление на проектите на Община Пазарджик в сферата на:
- инфраструктура, местна икономика, околна среда, транспорт, образование, здравеопазване, социални дейности, спорт, култура, туризъм и други, финансирани от Европейски фондове, Национален бюджет и/или други донорски организации;
- разработване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови и стратегически документи;
- предоставяне на електронни услуги от Община Пазарджик.
2. Зам.-кмет по “Социални дейности и здравеопазване” - организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на социалните дейности и здравеопазването.
3. Зам.-кмет по “Образование, култура, младежки дейности и спорт“ - подпомага кмета при осъществяване на неговите правомощия при организиране, координиране и контролиране на дейности в сферата на образованието, културата, спорта и младежките политики.
4. Зам.-кмет по “Финанси, бюджет, икономика, строителство, инвестиции и околна среда”:
- организира и контролира разработването, приемането, актуализирането и отчитането на общинския бюджет;
- организира, координира и контролира прилагането на Закона за местните данъци и такси и подзаконовите нормативни актове за изпълнение на приходната част от бюджета на Общината;
- координира и контролира работата на общинската администрация в областта на местната икономика и изпълнението на програмите за стопанската дейност и финансовото състояние на търговските дружества с общинско участие и специализираните общински предприятия;
- организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на опазването на околната среда.
Общо структурата се състои от 9 дирекции, 16 отдела и 2 сектора, както следва:
- дирекции в специализираната администрация – 7;
- дирекции в общата администрация - 2;
- отдели в специализираната администрация – 11,
- отдели в общата администрация – 5;
- сектори в специализираната администрация – 2.
Прочетена 19083 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg