On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Понеделник, 22/07/2024     e-mail: videlinabg@abv.bg
РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!?

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
17:51:41 - 26/07/2023
Георги Делчев
Административен съд – Пазарджик отхвърли жалбата на „Еко хидро - 90“ ООД, представлявано от управителя Георги Делчев срещу отрицателното становище на експертната комисия и последвалия го отказ на директора на РИОСВ – Пазарджик фирмата на Делчев да разработва кариера до с. Синитово и добива мрамор от нея. Осъжда дружеството за направените по делото разноски в размер на 1166.67 лв., както и 1066.67 лв. да заплати на СНЦ „Еко Синитово“ разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок пред Върховния административен съд (ВАС).
В мотивите на Административен съд – Пазарджик в лицето на съдия Ева Пелова се казва:
„…Според настоящия съдебен състав, от доказателствата по делото несъмнено се установи, че осъществяването на инвестиционното предложение (ИП) ще окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в цитираните защитени зони.
На първо място следва да се посочи, че не е спорно между страните по делото, а и се установява от приетите експертни заключения, че теренът на инвестиционното предложение попада в посочените две защитени зони от мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР- ВG0002057 „Бесапарски ридове” и ВG0000254 „Бесапарски възвишения”. Изхождайки от експертизата на вещо лице - геодезист, цялата концесионна площ от 256.88 дка попада в защитената зона „Бесапарски ридове“, а 253.56 дка от цялата концесионна площ попадат също така в защитената зона „Бесапарски възвишения“. Тоест при едно евентуално реализиране на ИП, ще доведе до разрушаване вследствие на добивните дейности на над 80% от територията на ИП, която се води защитена по смисъла на българското законодателство. Пак от същата експертиза става ясно, че на територията на ИП се намират две природни местообитания, а именно местообитание 6210 и местообитание 62А0, които заемат общо 107.005 дка от площта на ИП, същите са предмет на опазване в защитена зона „Бесепарски възвишения“ и от тук следва изводът, че няма житейска логика тези местообитания да не бъдат пряко засегнати от работата на кариера, която предвижда разкривка на 208.749 дка от 256.88 дка концесионна площ.
На следващо място е необходимо да се отбележи, че предмет на опазване в защитена зона BG0002057 „Бесепарски ридове“ са посочените в заповедта на министъра диви птици, а предмет на защита в защитена зона BG0000254 „Бесепарски възвишения“ са визираните в заповедта на министъра природни местообитания и на дивата флора и фауна в тях. Съответно при преценка дали негативното въздействие би било значително съдът следва да има предвид конкретното засягане на популацията на вида и съответно конкретното засягане на част или цялото местообитание съобразно неговите специфични характеристики, както и възможността същото да се възстанови. В този смисъл, от изразеното становище от експерт по опазване на „НАТУРА 2000“, се установява, че реализацията на ИП ще доведе до пряко унищожаване и влошаване на хранителни и размножителни местообитания на видове - предмет на опазване на зоната, особено за видовете белоопашат мишелов и турилик. Факторът безпокойство върху видовете - предмет на опазване, при извършването на взривни работи ще има изразено отрицателно въздействие. Въздействието ще бъде кумулативно усилено с вече действащите кариери в границите на защитената зона, където също се добива чрез взрив. Това би довело до разкъсване (фрагментация) на хранителни и гнездови местообитания на видове - предмет на опазване и изцяло противоречи на целите, поставени в точка 3. на заповедта за обявяване. Аналогична е ситуацията, отнесена и към защитена зона „Бесапарски възвишения“. Тук предмет на опазване са природни местообитания на различни храсти, треви, други растения, бозайници, влечуги и др. (подробно изброени в точка 2. на заповедта). Поставените цели са общо пет като основната е опазване и поддържане на типовете природни местообитания, постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние. Очевидна е причината за поставянето на забрана за разкриване на кариери за добив на полезни изкопаеми. Такава дейност като въздействие би довела до пряко унищожаване на индивиди - предмет на опазване на защитената зона. Неминуемо би причинила пряко унищожаване и влошаване на хранителни и размножителни местообитания на видове - предмет на опазване на зоната. Безспорно ще има отрицателно въздействие и чрез фактора безпокойство върху видовете - предмет на опазване, особено при извършването на взривни работи.
В настоящия случай по несъмнен начин бе доказано, че въпросната съществуваща кариера се е превърнала в дом и местообитание на много животински видове. В тази насока са и изводите на вещото лице гл.ас. д-р Н. Т. И., изготвило приетата по делото съдебно-екологична експертиза, а и от последващия разпит се доказва, че в кариерата в м. „Малкото Меше“ гнездят и създават популации видове защитени от Червената книга на Република България. То споделя пред съда, че на базата данни, с които разполага, популацията на застрашени видове като розов скорец нараства. Това твърдение се подкрепя и от факта, че при работеща кариера „Халата“ (която е в пъти по- голяма от процесната) през 2020 г. гнездят 600 птици от вида розов скорец, докато през 2021 г. при неработеща кариера, числеността на популацията нараства на 2000 птици. Както ВЛ посочва, по-голямата по размер кариера няма да има това отрицателно въздействие, което би имало при реализацията на процесното ИП. След като отражението върху популацията на розовия скорец е толкова драстично при функционираща и нефункционираща кариера, очевидно е какво по степен би било въздействието върху популацията в пъти по-малка кариера, каквато е тази до с. Синитово. Съобразно заключението и устният доклад на вещото лице розовият скорец намира като свой дом натрошените скални маси в изоставените кариери, каквато е и кариерата до с. Синитово. При изгребване на тази скална маса биха се унищожили природните местообитания, подходящи за гнездене и размножаване на розовия скорец. Реализирането на ИП би довело до драстично намаляване или пълното унищожаване на популация, която е намерила своя дом и място на размножаване, предлагаща подходящо местообитание в натрошената скална маса, където няма външно човешко въздействие, което да доведе до унищожаване и влошаване на хранителните местообитания и да доведе до безпокойство...“
Прочетена 73872 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg