On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Понеделник, 23/11/2020     e-mail: videlinabg@abv.bg
За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
16:49:08 - 07/04/2020
Вече месец след писмото на омбудсмана на РБългария Диана Ковачева до кмета на община Пазарджик Тодор Попов относно намеренията върху общински имот на изхода на града в посока Пловдив, в непосредствена близост до жилищен блок на адрес ул. ”Пловдивска” вх. №76, вх. №78, вх. № 80, вх. №82, да се постави автомивка, отговор все още няма. Явно за Попов това не е приоритет и недоволството на хората от действия на ръководената от него администрация, направили потърпевши значителен брой жители на Пазарджик, не е нещо, с което той трябва да се заеме в спешен порядък. Междувременно отговори на Диана Ковачева по казуса с планираната автомивка изпратиха от РИОСВ и Басейнова дирекция – Пловдив и от тях става категорично ясно, че нито една от двете държавни институции не е издавала съответните разрешения за съществуването на бъдещото преместваемо съоръжение под прозорците на живущите в цитирания по-горе жилищен блок.
Все пак от Община Пазарджик изпратиха някакъв отговор до потърпевшите, за който „Виделина“ писа, но същият далеч не отговаря дори на част от поставените от тях и омбудсмана на РБългария въпроси.
Като следващо свое действие 95-те подписали гражданския протест до Общината днес внесоха в деловодството й ново писмо, в което се настоява следното: „Като се има предвид установените при проверките нарушения на Законови разпоредби и правила ние, живущите на адрес гр. Пазарджкик, ул. „Пловдивска“ вх.76, ж. 78, вх. 80, вх. 82 НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНО КАТЕГОРИЧНО Решение за поставяне №82/02.12.2019 г., на основание Заповед №1118/03.06.2019 г. на кмета на община Пазарджик, на преместваемо съоръжение автомивка върху част от нереализирана улица с осови точки 1330, 1331, 1324, в ПИ с индентификатор55155.507.41, съставляващ УПИ I - жилищно строителство и гаражи, кв. 515а“.
Междувременно началникът на кабинета на Попов Ива Забуртова е осъществила контакт по телефона с представляващата протестиращите Сълза Даскалова и ги е поканила на разговор. Не става ясно обаче кои специалисти от общинска администрация се ангажират в тази среща и дали в нея ще се включат главните действащи лица арх. Кръстьо Танков и Тодор Попов. Или просто това е поредното отбиване на номера и протакане решаване на казуса от страна на администрацията.
Ето и пълният текст на потърпевшите от планираната до жилищния им блок втора автомивка „Лимончето“ в Пазарджик:
„До
Кмета на община Пазарджик
Председателя на Общински съвет - Пазарджик
Главен архитект на Община Пазарджик
Господин кмете,
Господа,
Чрез писмо от омбудсмана на Република България, доц. д-р Диана Ковачева, (изх.№586, 09.03.2020) относно жалба (586/2020), подписана от 95 граждани на гр. Пазарджик, живеещи на адрес ул. ”Пловдивска” вх. №76, вх. №78, вх. № 80, вх. №82, гр. Пазарджик, подписана от домоуправителите,
Ние, жалбоподателите, бяхме уведомени, че към Вас е отправено искане за цялостна проверка на прието от Общински съвет - Пазарджик решение на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и проведен търг, спазване на одобрените схеми за разположение на преместваеми обекти в община Пазарджик, процедиране на строителни книжа.
Същото искане за проверка омбудсманът е отправила и към директора на РИОСВ - Пазарджик и директора на Басейнова дирекция ”Източнобеломорски район” - Пловдив. Искането е съпроводено с настояване при констатирани нарушения да се предприемат действия за отстраняването им и препоръка ние, жалбоподателите, да бъдем уведомени за резултатите от проверката и предприетите действия чрез Вас.
В полученото писмо - отговор от РИОСВ - Пазарджик е записано следното: ” ...Ви информирам, че в РИОСВ - Пазарджик не е входирано уведомление за инвестиционно предложение съгласно Приложение N25 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС за горецитирания имот, с предмет изграждане на “Автомивка” и не е провеждана процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона на биологичното разнообразие.” (край на цитата)
В полученото писмо - отговор от Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” - Пловдив е записано следното: ”...в частта за проектиране и изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води за бъдещо инвестиционно намерение, касаещо изграждане на обект автомивка, се извърши проверка в БД по документи. При проверката е констатирано, че БД ИБР Пловдив не е издавала разрешително за водовземане на подземна вода в поземлен имот с индентификатор 55155.507.41 по КККР на гр. Пазарджик, така също в БД ИБР Пловдив няма започната процедура за издаване на разрешително за изграждане на ново водовземно съоръжение, за водовземане от подземни води (край на цитата).
В полученото писмо - отговор, подписано лично от г-н Тодор Попов, кмет на Община Пазарджик, ние, жалбоподателите, жители на Пазарджик, редовни данъкоплатци, не намираме отговор на нито един от поставените от нас въпроси към Управата на Пазарджик. Много от въпросите, поставени от Омбудсмана на Република България, също нямат отговор.
Това, което е ясно видно в това писмо е, че Разрешението за поставяне N282/02.12.2012 г. на основание заповед №1118/03.06.2019 г. на кмета на община Пазарджик е в нарушение на редица законови изисквания, което го прави директно НЕВАЛИДНО.
Съдържанието на писмото показва формално отношение към поставените от нас въпроси, за които очаквахме отговор. Например:
1. Предвидена ли е опасността от пропадане на почвените слоеве при използване и постоянно източване на сондажна вода? НЯМА ОТГОВОР. Съгласно Закона за водите автомивката не може да бъде захранвана с питейна вода. В разрез със съществуващото законодателство /виж отговора но БД ИБР – Пловдив/ вече е осъществено водовземно съоръжение - тръбен сондаж от 03.02.2020г.
2. Къде ще бъдат насочени отпадните води от работата на обекта? - ОТГОВОР - В съществуващата канализация.
Чия канализация? На жилищния блок, която е вече комроментирана или някъде другаде? Ще има ли маслоуловителен и калоуловителен колектори, което е задължително за автомивка, преди обратната вода да се влее в канализацията?
3. Как е предвиден за решаване въпросът за шума от двигателите на влизащите и излизащи от автомивката коли?
4. Как ще бъде решен проблемът с денонощния шум от сондажната помпа и компресора на автомивката? Автомивката е предвидена за денонощен режим на работа на самобслужване.
На З и 4 въпрос е даден един обобщен отговор: ШУМА ОТ ПРЕМИНАВАЩИТЕ АВТОМОБИЛИ ПО БУЛ. „СТ. СТАМБОЛОВ“ ЧУСТВИТЕЛНО ЩЕ НАДВИШАВА ТОЗИ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ КОЛИ. (цитатът е буквален и правописните грешки не са наши)
5. Как ще се решава въпросът с изгорелите газове от преминаващите коли, които тровят въздуха, който дишаме? - НЯМА ОТГОВОР
6. а) Как се предвижда почистването на битовите отпадъци около автомивката? НЯМА ОТГОВОР
б) Каква тоалетна ще обслужва клиентите - вътрешна, химическа или външна, под прозорците на нашите жилища? - Отговор: КЪМ ТОЗИ ВИД ОБЕКТИ НЯМА ИЗРИЧНИ САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ, С ОГЛЕД КРАТКОВРЕМЕННИЯ ХАРАКТЕР НА ОБСЛУЖВАНЕ.
В предишни наши писма - Граждански протест от 07.02.2020 и Заявление от 27.02.2020 г. сме предлагали среща и разговор по проблемните за нас въпроси с представители и специалисти от Община Пазарджик, но искането ни е подминавано с мълчание!
Като се има предвид установените при проверките нарушения на Законови разпоредби и правила НИЕ, ЖИВУЩИТЕ НА АДРЕС гр. ПАЗАРДЖКИК, ул. „ПЛОВДИВСКА“ вх.76, ж. 78, вх. 80, вх. 82 НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНО КАТЕГОРИЧНО Решение за поставяне №82/02.12.2019г., на основание Заповед №1118/03.06.2019 г. на кмета на община Пазарджик, на преместваемо съоръжение автомивка върху част от нереализирана улица с осови точки 1330, 1331, 1324, в ПИ с индентификатор55155.507.41, съставляващ УПИ I - жилищно строителство и гаражи, кв. 515а.
Прилагаме и протестна подписка от 95 подписа на членове от 90 семейства на жалбоподателите."
Теренът, вече отдаден под наем от Община Пазарджик за автомивка.
Сондажът.
Прочетена 50656 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg