On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Понеделник, 24/06/2024     e-mail: videlinabg@abv.bg
МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето
Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?!

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
15:15:21 - 31/05/2023
„При проверка на представените от спортните клубове документи за отчитането на начина на разходване на предоставеното от Община Пазарджик финансиране през 2021 г., е установено нецелево разходване на средства на обща стойност 3 402 988.95 лева, които подлежат на възстановяване по бюджета на общината“. Това се казва в доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) от 31 октомври 2022 г., изготвен след извършена ревизия с предмет „Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при предоставянето и разходването на общински средства за финансиране на спортни клубове през 2021 година“.
В доклада на АДФИ се казва още, че не е извършена оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи в случаите при отпускането на средства за сметка на съответните бюджети в полза на лица - небюджетни организации (спортни клубове), при спазване на чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ). Разходването на предвидените по бюджета на Община Пазарджик за 2021 г. средства в общ размер на 4 386 190 лв. за подпомагане на спортните дейности на територията на общината по направленията: „Спорт за високо спортно майсторство“; „Спортен календар“ и „Чествания на спортни празници“ е извършено без наличие на изготвена и одобрена план-сметка за 2021 г., регламентираща разходите по тези направления. Договорите, които са 57 на брой, за отпускане на финансиране на спортните клубове са сключвани без наличие на одобрена план-сметка, а за спорта за високо спортно майсторство - дори без наличие на документи за заявяване на необходимост от финансиране. „По отношение на член на комисията по чл. 8, ал.1 от Наредбата (общинският съветник) не е осигурено разделяне на отговорностите по вземане на решение, изпълнение и осъществяване на контрол в съответствие с разпоредбата на чл. 7, ал.1, т. 8 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), което е отговорност на кмета на общината в качеството му на ръководител на организация по смисъла на чл. 2 от ЗФУКПС“, е записано още в доклада.
Финансовата инспекция е възложена на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ). При извършените проверки е установено, че „Действащата в Община Пазарджик Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности в община Пазарджик, считано от 12.04.2018 г. до датата на приключване на финансовата инспекция, не е приведена в съответствие с нормите на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) в сила от 19.01.2019 г., съответно преди отпускането на средства от общинския бюджет под формата на субсидии за подпомагане на спортно-състезателната дейност на спортните клубове не е приложено законодателството в областта на държавните помощи“.
Прочетена 48692 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg