On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Вторник, 23.05.2017     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) фирма “Енергия” ООД, гр. Пазарджик ул."Петко Машев" №9 ет.1 офис 6,


уведомява обществеността на с. Црънча и община Пазарджик, че има инвестиционно предложение за :


„Изготвяне на ПРОЕКТ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ОТ каптиран извор КИ1, предназначен за поливно водоснабдяване на обект на дружеството. Каптираният извор КИ1 се намира в имот 000376 (собственост на МЗГ - ДЛ), по КВС на с. Црънча с ЕКАТТЕ 78570, община Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ19, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ”.