On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Сряда, 16.08.2017     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) фирма “ВиК в ликвидация” ЕООД – Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Втори януари” №6


УВЕДОМЯВА обществеността на община Пазарджик, че има инвестиционно предложение за: :


„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води с последващо изграждане на 1 (един) брой тръбен кладенец с дълбочина до 100.00 m за питейно-битово водоснабдяване на селата Черногорово, Крали Марко и Пищигово”, с местоположение имот №035233, м. “Лаката”, в землището на с. Черногорово с ЕКАТТЕ 81089 , община Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ19 , област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ”.