On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Четвъртък, 19.10.2017     e-mail: videlinabg@abv.bg


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
„ВиК в ликвидация“ ЕООД, ул. „2-ри януари“ №6, гр. Пазарджик; БУЛСТАТ: 822 106 665

СЪОБЩАВА

на заинтересованото население на община Пазарджик, че има инвестиционно предложение за:

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води с последващо изграждане на 1 (един) брой тръбен кладенец (ТК4) за питейно – битово водоснабдяване на селата Черногорово, Крали Марко и Пищигово“ в поземлен имот с номер 035233 в землището на с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик.Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС се намира на разположение в администрацията на Община Пазарджик и Кметство Черногорово.