On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Понеделник, 18.03.2019     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./ Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” №2

УВЕДОМЯВА обществеността на община Пазарджик, че има инвестиционно намерение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 9 (девет) броя кладенци за други цели – поливане на тревни и цветни насаждения (ТК1 - 9 240 m2; ТК2 – 5 661.60 m2; ТК3 - 5 661.60 m2; ТК4 - 5 686.80 m2; ТК6 - 4 410 m2; ТК7 - 15 120 m2; ТК8 - 17 220 m2; ТК9 – 16 926 m2; ТК10 - 13 650 m2”, с цел последващото им изграждане след получаване на разрешително за водовземане от нови съоръжения от БД ИБР – Пловдив.

С местоположение:
ТК1 ще бъде разположен в ПИ с идентификатор №55155.507.10 (ТК1), по КК на гр. Пазарджик с ЕКАТТЕ 55155, община Пазарджик с ЕКАТТЕ 2PAZ19, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ.
ТК2, ТК3 и ТК4 и ТК6 ще бъдат разположени в ПИ с идентификатори №55155.503.1005 (ТК2, ТК3 и ТК4), №55155.503.892 (ТК6), по КК на гр. Пазарджик с ЕКАТТЕ 55155, община Пазарджик с ЕКАТТЕ 2PAZ19, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ.
ТК7, ТК8, ТК9 и ТК10 ще бъдат разположени в ПИ с идентификатори №55155.505.1159 (ТК7, ТК8 и ТК9), №55155.504.825 (ТК10), по КК на гр. Пазарджик с ЕКАТТЕ 55155, община Пазарджик с ЕКАТТЕ 2PAZ19, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ.