On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Четвъртък, 19.10.2017     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) фирма “ВиК в ликвидация” ЕООД – Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Втори януари” №6

УВЕДОМЯВА обществеността на община Пазарджик, че има инвестиционно намерение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води с последващо изграждане на 2 (два) броя тръбни кладенеца за питейно-битово водоснабдяване на селата от община Пазарджик Ивайло, Драгор, Сарая и Добровница, както и на гр. Пазарджик (северна част), с местоположение имот №60, УПИ - Помпена станция, по плана с. Ивайло с ЕКАТТЕ 32010, община Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ19 , област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ”