On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Понеделник, 18.03.2019     e-mail: videlinabg@abv.bg


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
„ВиК в ликвидация“ ЕООД, ул. „2-ри януари“ №6, гр. Пазарджик; БУЛСТАТ: 822 106 665

СЪОБЩАВА

на заинтересованото население, че има инвестиционно предложение за:

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води с последващо изграждане на 2 (два) нови тръбни кладенеца (ТК) за питейно – битово водоснабдяване на селата Ивайло, Драгор, Сарая и Добровница, както и на гр. Пазарджик (северна част)“ в имот № 60, УПИ - Помпена станция, по плана на с. Ивайло, община Пазарджик, Област Пазарджик.


Приложение: Информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС.


Срок за изразяване на становища: 14 дни от датата на публикуване.


Становища се приемат на електронна поща:
vik.pazardjik@abv.bg