On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Понеделник, 18.03.2019     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) фирма „БиоМаш” ЕООД, гр. Пазарджик, ул. „Лозенград” №2, ет. 11, ап. 56,

УВЕДОМЯВА обществеността на община Пазарджик, че има инвестиционно намерение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 1(един) брой тръбен сондажен кладенец за напояване – отглеждане на гъби - култивирани шийтаке, с последващо изграждане на съоръжението” с местоположение ПИ с идентификатор 46749.118.146 от КК на с. Мало Конаре с ЕКАТТЕ 46749, община Пазарджик PAZ19 с ЕКАТТЕ, област Пазарджик PAZ”