On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Вторник, 19.02.2019     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) фирма “ВиК в ликвидация” ЕООД – Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Втори януари” №6

УВЕДОМЯВА обществеността на община Пазарджик, че има инвестиционно намерение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от 3 (три) броя каптирани извори „Офицерски бук”, „Линчов чучур” и „Лещака”, за питейно-битово водоснабдяване на с. Паталеница, намиращи се в ПИ с идентификатори 55556.191.34 (КЕИ „Офицерски бук” и КЕИ „Линчов чучур”) и 55556.18.9 (КЕИ „Лещака”) от КК на с. Паталеница, община Пазарджик”, с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР – Пловдив.