On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Понеделник, 18.02.2019     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) фирма “Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД – Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Втори януари” №6

УВЕДОМЯВА обществеността на община Септември, че има инвестиционно намерение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор „9-те чучура”, част от ВГ „Ветрен“, предназначена за питейно-битово водоснабдяване на гр. Ветрен и 8 села от общините Септември и Лесичово (Аканджиево, Виноградец, Калугерово, Славовица, Горно Вършило, Церово, Лесичово, Боримечково), намиращ се в имот с идентификатор 10820.18.206 по КК и КР на гр. Ветрен с ЕКАТТЕ 10820, община Септември с ЕКАТТЕ PAZ29, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ“, с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР – Пловдив.