On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Неделя, 18.08.2019     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) фирма „ВиК Белово“ ООД, гр. Белово 4470, ул. „Яденица” №1

УВЕДОМЯВА обществеността на община Белово, че има инвестиционно намерение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от каптирани извори КЕИ „Малко Белово” и КЕИ „Реката“, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на кв. „Малко Белово“ на гр. Белово и с. Мененкьово, а тези от КЕИ „Реката“ – само за кв. „Малко Белово“, намиращи се в ПИ с идентификатори 03592.303.1877 (КЕИ “Малко Белово”) и 03592.4.741(КЕИ “Реката”) от КК на гр. Белово с ЕКАТТЕ 03592, община Белово с ЕКАТТЕ PAZ04, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ“, с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР – Пловдив.


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) фирма „ВиК Белово“ ООД, гр. Белово 4470, ул. „Яденица” №1

УВЕДОМЯВА обществеността на община Белово, че има инвестиционно намерение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ „Владикин извор“, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на гр. Белово и с. Дъбравите, намиращ се в ПИ с 03592.501.2128 от КК на гр. Белово с ЕКАТТЕ 03592, община Белово с ЕКАТТЕ PAZ04, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ“, с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР – Пловдив.


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) фирма „ВиК Белово“ ООД, гр. Белово 4470, ул. „Яденица” №1

УВЕДОМЯВА обществеността на община Белово, че има инвестиционно намерение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ „Яловарника“, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с. Момина клисура, намиращ се в ПИ №000440 по КВС на с. Момина клисура с ЕКАТТЕ 48903, община Белово с ЕКАТТЕ PAZ04, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ“, с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР – Пловдив.


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) фирма „ВиК Белово“ ООД, гр. Белово 4470, ул. „Яденица” №1

УВЕДОМЯВА обществеността на община Белово, че има инвестиционно намерение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор „Мердевен”, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с. Голямо Белово, намиращ се в имот с идентификатор 03592.5.124 по КК гр. Белово с ЕКАТТЕ 03592, община Белово с ЕКАТТЕ PAZ04, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ“, с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР – Пловдив.