On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Неделя, 18.08.2019     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) „Чистолино“ ЕООД, гр. Септември, п.к.4490, бул. „България“ 193

УВЕДОМЯВА обществеността на община Септември, че има инвестиционно намерение за

„Изграждане на автомивка, намираща се в имот УПИ I-1405а, кв. 117 по регулационния план на гр. Септември с ЕКАТТЕ 66264, община Септември с ЕКАТТЕ 3PAZ29, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ, която ще работи на самообслужване. Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 1(един) брой кладенец за водоснабдяване за други цели – автомивка“