On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Неделя, 19.05.2019     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) фирма „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, София, гр. София, район „Средец“, ул. „Цар Освободител“ 20, област София (столица), община Столична

УВЕДОМЯВА обществеността на община Пазарджик, че има инвестиционно предложение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води с последващо изграждане на 1 (един) брой тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване и противопожарни нужди на обект: „Депо за неопасни промишлени отпадъци“, намиращ се ПИ с идентификатор 66559.62.1, по КК и КР на с. Синитово с ЕКАТТЕ 65559, община Пазарджик PAZ19 с ЕКАТТЕ, област Пазарджик PAZ“