On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Понеделник, 16.12.2019     e-mail: videlinabg@abv.bg


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
“СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, гр. София, район Средец, бул „Цар Освободител“ № 20, ЕИН 200969193, пълен пощенски адрес: .. гр. София 1000, Цар Освободител No 20, Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел: 0885562635, ел. поща: tvalcheva@abv.bg; представлявано от Божидар Василев Стоев и Красимир Николов Илиев – управители, заедно

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: "Изменение и разширение на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ в ПИ № 062001, местност „Кичук Чал“, землище с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изменение и разширение на вече процедирано по реда на глава шеста от ЗООС, ИП „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ в ПИ № 062001, местност „Кичук Чал“, землище с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, за което е постановено решение № ПК-01-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционното предложение.

Планираната промяна включва разширение на основната зона и монтиране на допълнителни съоръжения в приемната зона на площадката, изменение в системата за водоснабдяване и електрозахранване на площадката, както и въвеждане на затворен оборотен цикъл на преминаващите повърхностни води през площадката. Предвиждат се следните изменения и разширения в съответните функционални зони на площадката:
Зона за приемане на отпадъци:
Ще се монтира специализиран контейнер- фургон за охраната на площадката. Предвижда се монтиране на готов резервоар за съхраняване на вода за битови нужди, който се монтира на стоманена конструкция над фургона за осигуряване на необходимия напор. Резервоарът ще е доставка от производител, с необходимата изолация, за защита от замръзване или прегряване на водата. За питейни нужди се предвижда осигуряване на минерална вода чрез няколко диспенсъра, разположени в помещенията на персонал. Освен дизел агрегат и главно електроразпределително табло, ще се изгради кабелна мрежа за доставка на електрическо захранване с мощност до 25 кАУ до главното табло на площадката от покривни фотосоларни плочи, които ще се инсталират на върху сградите, разположени в целия имот.
Основна зона:
Основната зона, върху която ще се осъществява основната дейност по третиране на отпадъците, ще се разшири, като към клетка 1-1 ще се добавят съседни клетка 1-2, клетка 1- 3, клетка 1-4, разположени последователно една до друга. Клетките ще се експлоатират последователно една по една, като във всеки един момент ще се използва само една клетка.
В момента на експлоатация на дадена клетка, за предходно използваната клетка ще се извършат дейности по временната й рекултивация, с цел планирането й като устойчива и покрита със слой от земни маси пресечена пирамида. След запълването на всички последователни клетки ще се извърши и дейност по крайната им техническа и биологична рекултивация. Предвид предназначението на площадката за изграждане на фотоволтаични системи, след рекултивацията на всяка клетка, върху рекултивираната й площ, ще се монтират фотосоларни панели. Биологичната рекултивация на всяка клетка предвижда затревяването на рекултивираната площ. За всички допълнителни клетки ще се изгради система за събиране и транспортиране на отпадъчните инфилтратни води до резервоара за инфилтратни води на площадката РБ1. За всички допълнителни клетки, за всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, хартия, картон и др., които имат потенциал за генериране на биогаз, ще се предвиди изграждането на система за улавяне, събиране и обезвреждане на биогаз.
В допълнителните клетки също ще се извършва операция по оползотворяване на строителни отпадъци е код R10 - вертикална планировка за подобряване на земната повърхност или околната среда.
Няма да се приемат и третират опасни отпадъци. Няма да се приемат и да се третират битови отпадъци.
Не се предвижда промяна в местоположението на инвестиционното предложение, както и промяна в необходимата пътна инфраструктура за достъп, в резултат от планираното му изменение и разширение.

За контакти: Лице за допълнителна информация : инж. Теодора Вълчева, e-mail: tvalcheva@abv.bg; тел.+359 885562635.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик Пазарджик, 4400; П.К. 220, ул. "Генерал Гурко"№3, ет.4, e-mail: riewpz@riewpz.org и адреса на инвеститора: област София (столица), община Столична, гр. София ,1000, Цар Освободител No 20, за „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ООД.


Дата: 07-02-2019 г

Публикувано на 08-02-2019 г.