On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Петък, 17.01.2020     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) „СТОЛАРСКИ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. София, район „Красно село“, ул. „Мечка“ №35

УВЕДОМЯВА обществеността на община Велинград, че има инвестиционно намерение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 1 (един) брой кладенец за всички други цели (миене на халета и асфалтови и бетонови настилки на открито), намиращ се в поземлен имот с идентификатор №10450.502.2565, по КК и КР на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик”.