On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Сряда, 12.08.2020     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) фирма “СТЕ И СИЕ ДИ - ГЕШЕВИ” ООД - Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. “Странджа” 37

УВЕДОМЯВА обществеността на община Септември, че има инвестиционно намерение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от сондаж №5, част от Термоминерално находище “Варварски минерални бани”, с цел осигуряване на необходимите водни количества за Комплекс за отдих, търговия, туризъм и услуги, намиращ се в кв. 66а в с. Варвара, община Септември, област Пазарджик“. Обосновката се изработва с цел получаване на разрешително за водоползване от Община Септември.