On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Понеделник, 21.09.2020     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) фирма “Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД – Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Втори януари” №6

УВЕДОМЯВА обществеността на община Пазарджик, че има инвестиционно намерение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от 2 (два) броя каптирани извори КЕИ „Стара река” и КЕИ „Матева тепавица”, за питейно-битово водоснабдяване на с. Црънча, намиращи се в ПИ с идентификатор 78570.161.2 (КЕИ „Стара река” - стар № 000415 по КВС с. Црънча), собственост на МЗГ – ДЛ Пазарджик и ПИ с идентификатор 78570.155.55 (КЕИ „Матева тепавица” - стар № 165001 по КВС с. Црънча), собственост на Магдалена Димитрова Кузманова от с. Црънча, от КК на с. Црънча с ЕКАТТЕ 78570, община Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ19, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ”, с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР – Пловдив.