On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Понеделник, 21.09.2020     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) фирма “Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД – Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Втори януари” №6

УВЕДОМЯВА обществеността на община Пазарджик, че има инвестиционно намерение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от 3 (три) броя каптирани извори КЕИ „Сянката”, КЕИ „Сянката 1” и КЕИ „Сянката 2”, за питейно-битово водоснабдяване на с. Црънча, намиращи се в ПИ с идентификатор 78570.161.3 (номер по предходен план №000376), собственост на МЗГ – ДЛ Пазарджик, по КВС на с. Црънча с ЕКАТТЕ 78570, община Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ19, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ”, с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР – Пловдив.