On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Понеделник, 23.11.2020     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) „СЛ БГ 2015” ЕООД, гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ №93

УВЕДОМЯВА обществеността на община Септември, че има инвестиционно намерение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ1, предназначен за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, за други цели и противопожарни нужди на хижа „Милеви скали“, намиращ се в имот с идентификатор 66202.21.165 по КК с. Семчиново с ЕКАТТЕ 66202, община Септември с ЕКАТТЕ PAZ29, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ“, с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР – Пловдив.