On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Сряда, 23.09.2020     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) “Бетим” ЕООД, гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ №166

УВЕДОМЯВА обществеността на община Пещера, че има инвестиционно намерение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от сондажен кладенец СК1, предназначен за промишлено водоснабдяване (производство на бетон), намиращ се в ПИ с идентификатор 56277.3.219, местност “Узун Драгасия”, от КККР на гр. Пещера с ЕКАТТЕ 56277, община Пещера с ЕКАТТЕ PAZ21, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ“, с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР – Пловдив.