On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Петък, 06.08.2021     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) фирма “ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - Велинград, гр. Велинград, ул. „Академик Иван Павлов” №1А

УВЕДОМЯВА обществеността на община Велинград и с. Абланица, че има инвестиционно предложение за:

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от 3 (три) броя каптирани извора КЕИ1, КЕИ2 и КЕИ3, за питейно-битово водоснабдяване на с. Абланица, намиращи се: КEИ1 - попадащ в горска територия, ПИ 78272.2.115 по КК на с. Цветино с ЕКАТТЕ 78272, КEИ2 - попадащ в ПИ 18527.8.8, местност “Гюлемандра”, по КК на с. Горна Дъбева с ЕКАТТЕ 18527 и КEИ3 - попадащ в ПИ 07867.8.78, местност “Бутрева”, по КК на с. Бутрева с ЕКАТТЕ 07867, всичките в община Велинград, област Пазарджик”, с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ЗБР – Благоевград.