On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Четвъртък, 05.08.2021     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) фирма “ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - Велинград, гр. Велинград, ул. „Академик Иван Павлов” №1А

УВЕДОМЯВА обществеността на община Велинград и с. Цветино, че има инвестиционно предложение за:

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от 2 (два) броя каптирани извора КЕИ1 и КЕИ2 „Водопада“ за питейно-битово водоснабдяване на с. Цветино, намиращи се: КЕИ1, попадащ в ПИ 78272.3.86 по КК на с. Цветино и КЕИ2 „Водопада“, попадащ в ПИ 78272.1.77, местност „Над селото“, по КК на с. Цветино с ЕКАТТЕ 78272, всичките в община Велинград, област Пазарджик, с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ЗБР – Благоевград.