On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Четвъртък, 28.01.2021     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал.1 от “Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии” фирма “БЕГЛИКА” ЕООД”, гр. Батак, ул. ”Васил Левски” №18

УВЕДОМЯВА обществеността на община Батак, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури” в поземлени имоти с №№ 02837.17.382, 02837.17.383, 02837.17.384, 02837.17.385, 02837.17.386, 02837.17.387, 02837.17.388, 02837.17.389, 02837.17.390, урбанизирана територия, по КК на гр.Батак, община Батак, област Пазарджик.