On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Неделя, 05.12.2021     e-mail: videlinabg@abv.bg


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, гр. София, район Средец, бул. „Цар Освободител“ №20, ЕИН 20096919, пълен пощенски адрес: гр. София 1000, бул. “Цар Освободител“ №20, тел.:0885562635, ел. поща: tvalcheva@abv.bg, представлявано от Божидар Василев Стоев и Красимир Николов Илиев – управители, заедно

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Изграждане на трасе на нов присъединителен електропровод 110 KV за захранване на ПИ с идентификатор 66559.62.01 м. Кичук Чал, землище на село Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

Дата: 29.12.2020 г.
Публикувано на 30.12.2020 г.