On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Сряда, 29.06.2022     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г. изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) „ТАБАХНАТА“ ЕООД – Пазарджик, ЕИК BG205469879, гр. Пазарджик 4400, ул. „Завоя на Черна“ №25

УВЕДОМЯВА обществеността на община Септември, че има инвестиционно намерение за

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 1 (един) брой съществуващ кладенец за промишлено водоснабдяване (производство на бетон), намиращ се в УПИ VIII-складова база, кв. 143 по плана на гр. Септември с ЕКАТТЕ 66264, община Септември с ЕКАТТЕ PAZ29, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ ”, с цел получаване на разрешително за водовземане от БД ИБР – Пловдив.