On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Събота, 03.06.2023     e-mail: videlinabg@abv.bg


ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.),

“КРЕЗ” ЕООД, с адрес на управление: гр. Пазарджик 4400, ул. „Стоян Ангелов“, „Строймаркет КРЕЗ“, представлявано от Костадин Тодоров Тошев – управител

СЪОБЩАВА
На заинтересованото население на община Белово, че има инвестиционно предложение за:

„Строителство на Дом за възрастни хора, изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез един брой ново водовземно съоръжение ТК за други цели (пълнене и опресняване на басейни, поливане на тревни и цветни насаждения и миене на асфалтови и бетонови настилки) и последващото му изграждане, и реконструкция на съществуващ Дом за медико-социални грижи, известен като Военен санаториум. Домът за възрастни хора и тръбният кладенец се намират в ПИ с идентификатор 03592.502.1656, а Домът за медико-социални грижи в ПИ с идентификатор 03592.502.946, и двата имота по КК и КР на гр. Белово с ЕКАТТЕ 03592, община Белово с ЕКАТТЕ PAZ04, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ“

Местоположение: Горепосочените имоти са собственост на „КРЕЗ“ ЕООД


За инвестиционното предложение е изготвена информация по
Приложение № 2 към чл. 4 от Наредбата за ОВОС, която ще се намира
във Военен санаториум – Белово, ул. „Освобождение“ №1 и ще е
на разположение на заинтересованите лица две седмици след
30.08.2022 г.